2013-04-10 නව නිවාස ඉදිකරදීමට මුල්ගල් තැබීම

 

 

2013-04-10 නිවාස පූජා කිරීම

 

 

2013-02-21 මුලතිව් වර්ණවිල් පිංකම