තිස්සමහාරාම මහ සෑ වන්දනාව

2012/12/01 දින තිස්සමහාරාම මහ සෑ අසලදී පූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් සිදුකරන ලද මහ සෑ පිංකමේ වෛත්‍ය වන්දනාව සහ එම පිංකමේදී බුදුගුණ ඇතුලත් ධර්ම දේශනා මාලාවක් පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් සිදුකල අතර එම පිංකමේ රූපරාමු පහතින් දැක්වේ.