කැළණිය මහ සෑ වන්දනාව

කැළණිය වෛත්‍ය රජායනන් වහන්සේ අසල පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් දහස් ගනන් බැතිමතුන්ගේ සාදු නද අතරේ සිදු කල මහ සෑ පිදකමේ වෛත්‍ය වන්දනාව.