හාල්, කඩල,කවුපි, මුංඇට, පරිප්පු, කරිපිටි ආදී වියලි ආහාර පානීය ජල බෝතල් අතුරැගිරිය සදහම් පදනම වෙත හැකි ඉක්මනින් බාරදිය හැක.
ගංවතුරෙන් අවතැන් වූ ලක්ෂ දහයකට ආසන්න අපේම මිනිසුන්ට ඔබ කැමතිනම් පිහිට වන්න.
Tell- 0718671086
0115245255