දඔදිව වන්දනා

ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන් විසින් වසරකට වරක් සැදැවතුන් සමග දඔදිව බුද්ධ භූමි වන්දනා කරමින් සිදුකරන ලද පිංකම් හී ඡායාරූප හා විඩියෝව පහතින්.

 

View the embedded image gallery online at:
http://ourbuddhist.com/index.php/dhabadiwa#sigFreeIdeec32a33b6