මේ ජීවිතයේ දී ම මඟ ඵල ලබන මඟ

පෙරවදන

බුද්ධ ශාසනයක් ලොව පවතින යුගයක මිනිස් ජීවිතයක් ලබා උපදින සියලූ මිනිසුන්ට බුදු සසුනින් ඵල නෙළාගෙන සසර දුකින් නිදහස්වීමේ වාසනාව නොලැබේ. මිනිස් ජීවිතයක් ලැබුවද, බුද්ධ ශාසනයක් ලොව පැවතුනද, බුදු සසුනකින් ඵල නෙළාගත හැක්කේ ප‍්‍රත්‍යන්ත දේශයක නො ඉපදී ධර්මය ඇසෙන මායිමේ ඉපදී සිටින මන්ධ බුද්ධික නොවූ, මිත්‍යා මතවාදයන්ට දැඩිව ග‍්‍රහණය නොවූ, බුද්ධිමත්, ප‍්‍රඥාවන්ත මින- ිසුන් හට පමණි. 

 එවැනි බුද්ධිමත් මිනිසුන් හට බුදුරජාණන් වහන්- සේ නමක් වදාළ, උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මුණගැසීම තුළ ක්ෂණ සම්පත්තිය උදාකරගෙන ඒ ජීවිතය තුළ දී ම මග ඵල ලබා සසර දුකින් නිදහස් වීමේ හැකියාව වීර්යයෙන් උපදවාගත හැකිය. 

 සැබවින්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අන්ධකාරයේ සිටින මිනිසුන් හට තෙල් පහනක් දල්වා රූප පෙනීමට ආලෝකය ලබාදීමක් බඳුය. මං මුලා වූවන් හට මඟ නොමඟ පෙන්වා දීමක් බඳුය. මුනින් නවා තිබූ දෙයක් උඩුකුරු කර පෙන්වීමක් බඳුය. 

 බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මුල, මැද, අග ඉතා පිරිසිදු ලෙස අර්ථ සහිතව මනාකොට දේශනා කරන ලද්දක් ම ය. (ස්වක්ඛාත* ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජීවිතයේ දී ම අවබෝධ කළ හැකි දෙයක් ම ය. (සන්- දිට්ඨික* ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අතීත, අනාගත, වර්තමාන යන සෑම කාලයකටම පොදු වූ, ධර්මයක් ම ය. (අකාලික*  ඕනෑම කෙනෙකුට ධර්මය තුළට පැමිණ නුවණින් විමසා තමන් තුළට පමුණුවා බලන්න යැයි හඬ ගා පෙන්වා දිය හැකි දෙයක් ම ය. (ඒහිපස්සික* ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය තමා තුළින් අවබෝධ කරගත යුතු ම ය. ( ඕපනයික* ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය බුද්ධිමත් මිනිසුන් විසින් තම තම නැණ පමණින් සෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අරහත්  යන මාර්ග ඵල ලබා ප‍්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නා ධර්මයක් ම ය. (පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ක්‍දුහි* 

 ”චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සෝතාපත්ති ඵලසච්ඡුිකිරියාය සංවත්තන්ති, කතමේ චත්තාරෝ සප්පුරිසසංසේවෝ සද්ධම්මසවනං යෝනිසෝමනසිකාරෝ ධම්මානුධම්මාපටිපත්ති. ඉමේ ඛෝ භික්ඛවේ, චත්තාරෝ ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සෝතාපත්ති ඵලසච්ඡුිතිරියාය සංවත්තන්තීති.”

 ”මහණෙනි, මෙම ධර්මයන් හතර වැඩූ කල්හී බහුල වශයෙන් වැඩූ කල්හී සෝතාපත්ති ඵලය සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස පවතී. කවර සතරක් ද යත් එනම්, මේ සත්පුරුෂ ඇසුරත්, සද්ධර්මත් ශ‍්‍රවණයත්, යෝනිසෝමනසිකාරයත්, ධම්මානුධම්ම ප‍්‍රතිපදාවත් ය.”         (ඵල සූත‍්‍රය - සෝතාපත්ති සංයුක්තය, සංයුක්ත නිකාය*

 බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ, ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මේ ජිවිතය තුළ දී ම අවබෝධ කිරීමට නම්, 

 1. සත්පුරුෂ ඇසුර 2. සද්ධර්මත් ශ‍්‍රවණය 3. යෝනිසෝ මනසිකාරය 4. ධම්මානුධම්ම ප‍්‍රතිපදාව

 යන අංග හතර ඇතිකරගත යුතුය. බුදුරජාණන් වහන්-

සේ වදාළ, ශ්‍රී සද්ධර්මය අර්ථ විකෘති නොකර ඉතා පිරිසිදු අයුරින් පෙන්වා දෙන්නේ සත්පුරුෂ කළ්‍යාණ මිත‍්‍රයන්ය. එම නිසා සත්පුරුෂ ඇසුරත්, සද්ධර්ම ශ‍්‍රවණයත් යන අංග දෙක ධර්මාවබෝධය පිණිස බාහිරින් ලැබිය යුතුය. මේ ජීවිතය තුළ දී ම ධර්මාවබෝධය ලැබීමට නම්, ඇසූ ධර්මයට අනුකූලව නුවණිනු් විමසීමේ හැකියාව වන යෝනිසෝමනසිකරයත්, ධම්මානුධම්ම ප‍්‍රතිපදාවත් යන අංග දෙක තමා විසින්ම තම ජීවිතය තුළ ඇතිකරගත යුතු 

 මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිවන් මඟ ඉතා පිරිසිදු ලෙසත්, ඉතා පැහැදිලි ලෙසත් පෙන්වා දෙන සත්පුරුෂ කළ්‍යාණ මිත‍්‍රයෙක් බඳුය. දහසක් කම්කටොළු වලින් පරිි ගහි ිජවිීතයක ්ගෙවන ඔබට මේ ජවිීතය තළු ද ීම බදුුරජාණන් වහන්සේ වදාළ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කොට ගෙන සසර දුකින් නිදහස් වන ආකාරයේ ඉතා සරල බසින් විස්තරාත්මක ලෙස මෙම ග‍්‍රන්ථය තුළින් පෙන්වා දී ඇත. මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය ඔබ ඉතා ශ‍්‍රද්ධාවෙන් යුතුව නැවත නැවතත්, කියවමින් මෙහි සඳහන් උතුම් ධර්ම කොටස් හොඳින් ධාරණය කරගත යතුයු.  මෙහ ිසඳහන ්භාවනාවන ්ඔබේ එදෙිනදා ජවිීතය තුළට ඇතුලත් කරගත යුතුය. එවිට බුද්ධ ශාසනයක් පවතින යුගයක මිනිස් ජිීවිතයක් ලැබූ ඔබට මේ ජීවිතය තුළ දී ම මග ඵල ලබන මඟ විවර වනු ඇත. 

 මෙම ග‍්‍රන්ථය සකස් කිරීම තුළින් මා රැුස් කරගත් සියළු පින් මා හට උතුම් පැවිදි බව ලබාදුන් ගොඩකවෙල මල්වැස්සාවෙහෙර භාවනා මධ්‍යස්ථානාධිපති අතිපූජනීය පාතකඩ සුමනතිස්ස ස්ථවිරයන් වහන්සේට ද, මාගේ පැවිදි ජවිීතයට ඉමහත ්අනගුහ‍්‍රයක ්කළ සයිළු භකිෂ්නූ ්වහනේසල්ා හට ද මේ ජීවිතයේ දිි ම ධර්මාවබෝධය පිණිස උපකාර වේවා! 

 එමෙන්ම බොහෝ කායික මානසික දුක් දොම්නස් විඳිමින්, මා හදා වඩා බුදු සසුනට පූජා කළ දෙමාපියන්ට ද, දහම් සේවා කටයුතු සඳහා මා හට බොහෝ උදව් උපකාර කරනා පින්වත් සියලූ දෙනාටද, ධර්ම මාර්ගයේ දී මෙත් සිතින් අතහිත දෙන සැමට ද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා! 

 මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය මුද්‍රණ කටයුතු සහ බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඉතා ශ‍්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ඉටුකරදුන් සදීපා ප‍්‍රකාශන ආයතනාධිපත ි සරත ් වනන් අි ාරච්චි මහතාටද, කාර්ය මණඩ් ලයේ  සියලූ දෙනාටද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා !

 මෙම ගන‍්‍රථ්යෙ ්පරිගණක අකෂ්ර සකස ්කරමින ්උපකාර කළ රෝහිත ජයලාල් පුතණුවන්ට ද, ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා! 

සැමට තෙරුවන් සරණයි !