මරණය ඉදිරියේ අසරණ නොවන මඟ

පෙරවදන

”චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ, ධම්මා භාවිතා බහුලීකතා සෝතාපත්ති ඵලසච්ඡුිකිරියාය සංවත්තන්ති, කතමේ චත්තාරෝ සප්පුරිසසංසේවෝ සද්ධම්මසවනං යෝනිසෝමනසිකාරෝ ධම්මානුධම්මාපටිපත්ති. ඉමේ ඛෝ භික්ඛවේ, චත්තාරෝ ධම්මා භාවිතා බහලුකීතා සොත්ාපතත් ිඵලසඡුකිරිියාය සංවතත්නත්තී.ි”

”මහණෙනි, මෙම ධර්මයන් හතර වැඩූ කල්හී බහුල වශයෙන් වැඩූ කල්හී සෝතාපත්තිඵලය සාක්ෂාත් කිරීම පිණිස පවත.ී කවර සතරක ්ද යත ්එනම්, මේ සතප්රුැෂ ඇසරුත,් සතධ්ර්මත් ශව‍්‍රණයත,් යොන්ෙිසාම්නසකිාරයත,් ධම්මානධුම්ම පත‍්‍රපිදාවතය්.” (ඵල සූත‍්‍රය- සෝතාපත්ති සංයුක්තය සංයුක්ත නිකාය*

මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයන් කෙරෙහ ිඅනකුම්පාවෙන ්දෙශ්නා කොට වදාළ සදධ්ර්මය අවබොධ් කොට බදුුධි්මත ්ශා‍්‍රවකයන ්හට මේ ජවිීතයෙ ්ද ීම මග ඵල ලැබිය හැකයි. එ ්සඳහා බාහරි අංගයන ්ලෙස කළ්‍යාණ මිත ‍්‍රසෙව්ණයත,් සද්ධර්ම ශ‍්‍රවණයත් ලැබිය යුතුය.  ධර්මාවබෝධය පිණිස තමන් තළු ඇතකිරගත යතුේත ්එ ්ධර්මයට අනකුලූව නවුණනි ්විමසෙීම් හැකියාව වන යෝනිසෝමනසිකාරයත්, ධර්මානුකූලව ජීවත්වීම නම් වූ, ධම්මානුධම්ම ප‍්‍රතිපදාවත්ය.  සෝතාපත්ති අංග නම් වූ ඉහත අංගයන් සම්පූර්ණ වීම තුළ මේ ජිවිතයේ දී ම ධර්මයේ ප‍්‍රතිඵල ලැබිය හැකිය.

දහසක් කම්කටොළු මැදින් ගිහි ජීවිතය ගතකරන ඔබ බාහිර ප‍්‍රශ්නවල කොතෙක් පැටලී සිටියද, ඔබේ මෙලොව සැනසීමත්, පරලොව රැුකවරණයත් පිණිස උපකාර වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයෙහි හැසිරීම ම ය. ධර්මයෙහි වටිනාකම වටහාගත ්බදුධි්මත ්ශා‍්‍රවකයා කෙතරම් ආර්ථික, සමාජයී ප‍්‍රශ්න තිබුණද ඒ සියළු දේ මැදින් ධර්මය දියුණු කිරීම පිණිස අප‍්‍රමාදීව කටයුතු කරයි. ලැබූ දුර්ලභ මිනිස් ජීවිතය අහිමි වී යාමට පෙර මිනිසත් බවින් ඵල නෙළාගන්නේ එසේ අප‍්‍රමාදීව කුසල් දහම් දියුණු කිරීම තුළම ය.

”නිවන් මඟට ධර්ම දේශනා - 1” ගිහි ජීවිතයෙන් නිවන කරා යන ගන‍්‍රථ්ය තළුනි ්පළමවු පෙනව්ා ද ීඇතේත ්අවබොධ්යෙන් යතුවු තණුරුැවන ්ගණු හඳුනාගෙන බදුු සසනුට ඇතලූුවන ආකාරය ය.ි උපන ්සැම සතව්යෙකම් මරණය ඉදරිියෙ ්අසරණ වෙත.ි මරණය ඉදරිියෙ ්අසරණ නොවීමට නම් ධර්මයෙ ්හති පහිටිවුා ගත යතුයු. ඒ පිළිබඳව ධර්ම කරුණු රැුසක් දෙවෙනි දේශනයේ දී ඔබට කයිවිය හැකයි. ගහි ිජවිීතයෙ ්ද ීම නවින කරා ගමන ්කරීිමට නම් ක‍්‍රමාණුකූලව කෙලෙස් ප‍්‍රහාණය කරන වැඩපිළිවෙලක යෙදිය යතුයු. කෙලෙස ්පහ‍්‍රාණය කරීිම පණිසි භාවනාව පමණක ්නොව තවත් ක‍්‍රම කිහිපයක් ධර්මයේ සඳහන්ව ඇත. එසේ නිවන් අවබොධ්ය පණිසි කෙලෙස ්පහ‍්‍රාණය කරන කම‍්‍ර හතක ්තනුව්ැනි දේශනාව තුළින් ඔබට කියවිය හැකිය.

ඉතා වටිනා ධර්ම කරුණු රැුසක් ඇතුලත් ධර්ම දේශනා තුනකින් මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය සකස් කොට ඇති අතර ධර්මාවබෝධය ලබනු කැමති ඔබ විසින් ඉතා ශ‍්‍රද්ධාවෙන් යුතුව හිත එකඟ කොටගෙන  මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය නැවත නැවතත් කියවන්න. මෙහි සඳහන් ධර්ම කරුණු මතකයේ රඳවාගන්න. එම ධර්ම කරුණු නුවණින් විමසමින් යෝනිසෝමනසිකාරයේ යෙදෙන්න. ධර්මය අවබෝධ කිරීමට උපකාර වන ආකාරයේ සිල්වත් ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගොඩනඟා ගන්න. එවිට ගිහි ජීවිතයේ දී ම නිවන කරා යන මඟ ඔබට ළඟ ළඟම හමුවනු ඇත.

මෙම ග‍්‍රන්ථය සකස් කිරීම තුළින් මා රැුස් කරගත් සියළු පින් මා හට උතුම් පැවිදි බව ලබාදුන් ගොඩකවෙල මලව්ැසස්ාවෙහෙර භාවනා මධ්‍යසථ්ානාධිපත ිඅතපිජූනයී පාතකඩ සමුනතසිස් සථ්විරයන ්වහනේසට් ද, මාගෙ ්පැවිද ිජවිීතයට ඉමහත් අනුග‍්‍රහයක් කළ සියළු භික්ෂූන් වහන්සේලා හට ද මේ ජීවිතයේ දිි ම ධර්මාවබෝධය පිණිස උපකාර වේවා!

එමෙනම් බොහො ්කායකි මානසකි දුක ්දොම්නස ්විඳමිින,් මා හදා වඩා බුදු සසුනට පූජා කළ දෙමාපියන්ට ද, දහම් සේවා කටයුතු සඳහා මා හට බොහෝ උදව් උපකාර කරනා පින්වත් සියලූ දෙනාටද, ධර්ම මාර්ගයේ දී මෙත් සිතින් අතහිත දෙන සැමට ද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා!

මෙම සඳහම් ග‍්‍රන්ථය මුද්‍රණ කටයුතු සහ බෙදාහැරීමේ කටයුතු ඉතා ශ‍්‍රද්ධාවෙන් යුතුව ඉටුකරදුන් සදීපා ප‍්‍රකාශන ආයතනාධිපත ිසරත ්වනන්අිාරච්චි මහතාටද, කාර්ය මණඩ්ලයේ සියලූ දෙනාටද ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා !

මෙම ගන‍්‍රථ්යෙ ්පරිගණක අකෂ්ර සකස ්කරමින ්උපකාර කළ රෝහිත ජයලාල් පුතණුවන්ට ද, ධර්මාවබෝධය පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා!

සැමට තෙරුවන් සරණයි !