ගුවන් විදුලි ධර්ම සාකච්ඡා 

පුජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමියන්ගේ ධර්ම දේශනා නෙත්FM  ගුවන් විදුලිය, සිරසFM ගුවන් විදුලිය, ලක්හඩ ගුවන් විදුලිය, ශ්‍රී FM ගුවන් විදුලිය, බෞද්ධයා ගුවන් විදුලිය වැනි බොහෝ ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය ඔස්සේ ධර්ම දේශනා මෙන්ම ධර්ම සාකච්ඡා විකාෂය කෙරේ.

එම ධර්ම දේශනාවන්ගෙන් කිහිපයක් ඔබට MP3 දේශනා ලෙස මෙම වෙබ් අඩවිය ඔස්සේද ශ්‍රවනය කිරීමට කටයුතු සලසා ඇත.

එන්න ධර්මය අසන්න, සසර දුකින් එතර වීමට ධර්මය පහුරක් කරගන්න.

(ගුවන් විදුලි ධර්ම දේශනා ශ්‍රවනය කිරිම සදහා logo click ආදාල කරන්න)